Předmět činnosti | Euro-face.cz

Předmět činnosti Euroface Consulting


1) rozvoj a šíření informačních a komunikačních technologií

 • tvorba e-learningových aplikací (interaktivní e-learningové moduly pro další vzdělávání dospělých, výukové hry/aplikace pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ)
 • realizace e-learnigových kurzů (aktuální nabídka a odkaz na e-learning jsou umístěny na úvodní stránce euroface)
 • realizace ICT kurzů
 • tvorba webových stránek
 • podpora výzkumu a realizace studií a projektů zaměřených na rozvoj a šíření moderních informačních a komunikačních služeb ve vzdělávání a rovněž směřující k jejich rozšiřování do dalších odvětví
 • poskytování poradenských služeb v oblasti rozvoje a využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání
 • přenos ICT inovací z mezinárodních partnerství (např. řízení české sekce on-line systému hodnocení studentů na základě kompetencí, více informací v záložce projekt INGOT)

2) poradenské a vzdělávací služby, poradenství

 • příprava a realizace vzdělávacích projektů připravených v rámci spolupráce s organizacemi ze zemí Evropské unie
 • aktivní účast a zapojení se do programů Evropské unie (ESF, Lifelong Learning Programme, Erasmus+)
 • síťování včetně mezinárodních partnerství a dlouhodobé spolupráce při zvyšování kvality vzdělávání

3) podpora rozvoje spolupráce mezi vzdělávací a podnikovou sférou, pracovní poradenství

 • podpora rozvoje a spolupráce mezi vzdělávacími subjekty (školy a další vzdělávací instituce) a podnikatelskou sférou (malé a střední firmy, průmyslové společnosti)
 • účast na programech Evropské unie s cílem zprostředkování pomoci a poskytování služeb podnikatelským subjektům tak, aby byl umožněn jejich další rozvoj v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců (včetně podpory tvorby nových pracovních míst)
 • poskytování pracovního poradenství a personálních služeb (např. informační, motivační, poradenské semináře a workshopy o trhu práce), pracovní a bilanční diagnostika apod.)
 • poradenství pro nezaměstnané a dlouhodobě nezaměstnané směřující k jejich dlouhodobě udržitelnému a uspokojivému pracovnímu uplatnění; poradenství pro zaměstnavatele včetně zprostředkování zaměstnání

4) podpora celoživotního vzdělávání

 • tvorba a realizace kurzů dalšího vzdělávání dospělých (zaměstnanců firem, pedagogů, uchazečů a zájemců o zaměstnání)
 • realizace firemních školení na míru
 • rozvoj a šíření e- learningu a dalších distančních forem vzdělání
 • účast na programech dalšího vzdělávání, členství v Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR, aktivní partner v mezinárodních projektech zaměřených na další vzdělávání dospělých

5) podpora rovných příležitostí

 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se rovnými příležitostmi s cílem vytváření rovných podmínek žen a mužů na trhu práce
 • příprava a realizace projektů zaměřených na vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života a uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce
 • školení v oblasti uplatňování genderové politiky ve firmách, kurzů zaměřených na uplatňování flexibilních forem práce, provedení auditu rovných příležitostí zaměřeného na vnitřní firemní procesy z genderové perspektivy