PSCALES | Euro-face.cz

P-Scales - CESTA k hodnocení vzdělávání a tvorbě IVP žáků s SVP


P-Scales
P-Scales
  Realizace: 2013-2014

Cílem projektu je zavést nový způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle tzv. Kritérií úspěšnosti certifikovaných v britském systému vzdělávání jako P-Scales.


Princip hodnocení je založen na výstupech vzdělávání, jejichž dosažení je odměňováno certifikáty. Certifikáty slouží žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jako motivační prvek k dalšímu vzdělávání. Celý systém je zároveň velmi transparentní a lze jej využít jako podklad pro přípravu individuálních vzdělávacích plánů.
Projekt realizuje Euroface Consulting s.r.o. ve spolupráci se Základní školou Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace.


Logo ESF

 

Propagační letáky projektu: leták 1 | leták 2 | kalendář 2014
Fotografie dětí účastníků projektu základní školy Opava Havlíčkova 1


12.05.2014 Výsledky projektu P-Scales


Systém P-Scales je založen na stanovení očekávaných výstupů učení na jednotlivých úrovních (8 úrovní v britském systému), dosahování všech výstupů na jedné úrovni je oceňováno získáním certifikátu. Tento způsob hodnocení je pozitivní a motivační, odměňuje žáky za dosažený pokrok na rozdíl od klasického systému hodnocení, který upozorňuje na nedostatky.


Zdrojem inspirace byl způsob hodnocení P-Scales včetně online platformy, kterou provozuje britská organizace The Learning Machine Ltd. (www.theingots.org).

Učební výstupy a detailní hodnotící kritéria byla vytvořena nově s vazbou na české prostředí. Pilotně zapojení pedagogové nastavili úrovně, očekávané výstupy na jednotlivých úrovních a hodnotící kritéria v předmětu Prvouka. Po navedení do online systému proběhlo hodnocení žáků a zpracování zpětné vazby uživatelů I externí evaluátorky PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D.

S využitím zkušeností z pilotáže byla zahájena příprava systému pro hodnocení žáků v předmětech: Matematika, Český jazyk a literatura, Dějepis, Práce na PC, Cizí jazyk, Přírodopis a Sociální a etická výchova.

Hodnocení žáků ve všech uvedených předmětech bylo zahájeno v září 2014. Proces hodnocení s využitím metody P-Scales je postaven na spolupráci učitelů, žáků a rodičů, což se na půdě partnerské školy podařilo.

Ke skončení projektu bylo v systému hodnoceno všech 126 žáků školy a bylo vydáno 1 152 certifikátů. Nastavené učební výstupy se staly podkladem IVP. Systém je dále aktivně využíván a škola plánuje I převedení dalších předmětů do této metody.

V rámci projektu bylo podporováno také využívání inovativních vzdělávacích aktivit ve výuce s využitím interaktivních pomůcek. Podařilo se připravit 13 metodik a integrovat inovativní vzdělávací aktivity do výuky (http://www.euro-face.cz/hry).

Projekt byl prezentován mimo jiné na konferenci pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze Škola jako místo setkávání 2014 (http://psychologie.ff.cuni.cz/) a konferenci Škola pro všechny pořádané ZŠ a MŠ Deblín (http://zs.deblin.cz/).

Zájemci o detailní informace k výstupům mohou kontaktovat K. Nevřalovou, management@euro-face.cz